Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens:
Naam vennootschap: SportEvà BVBA
Handelsnaam: Little Black Bike
E-mailadres: hello@littleblackbike.cc
BTW nummer: BE 0844.927.804
Telefoonnummer: +32 (0)497 11 10 27

Algemene bepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen afkomstig van SportEvà BVBA.

De hiernavolgende algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, verbintenissen en overeenkomsten waar SportEvà BVBA partij is.

Deze algemene voorwaarden zullen voorrang hebben op alle andere algemene voorwaarden. De klant wordt geacht deze voorwaarden te kennen en onherroepelijk te aanvaarden door het plaatsen van de bestelling, en verzaakt daarmee uitdrukkelijk en volledig aan de toepasselijkheid van zijn eigen algemene en/of bijzondere voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn ten allen tijde consulteerbaar op de website.

Er wordt gegarandeerd dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Partijen

 • Verkoper: SportEvà BVBA
 • Koper: consument in de zin van artikel I.1, 2° WER waarmee wordt bedoeld iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

Aanbod

Wanneer je specifieke vragen hebt over bijvoorbeeld afmetingen, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, kan je vooraf contact opnemen met hello@littleblackbike.cc of telefonisch via +32 (0) 497 11 10 27.

Aanbiedingen

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door jou, behoudt SportEvà BVBA zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Mondelinge toezeggingen verbinden SportEvà BVBA slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Aanbiedingen van SportEvà BVBA gelden niet automatisch voor nabestellingen. SportEvà BVBA kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien jij had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Ongeval gehad? Geen zorgen: korting op nieuwe outfit!

Indien je binnen de 12 maanden na aankoop een ongeval hebt met je fiets, en je outfit is beschadigd kun je korting krijgen bij aankoop van een nieuwe outfit.

Voorwaarden:

 • Foto’s opsturen die aantonen dat er effectief een ongeval heeft plaatsgevonden met de outfit aan; 

 • Niet ten gevolge van normale slijtage van de outfit;
 • Outfit aangekocht binnen de 12 maanden voorafgaand het ongeval; 

 • Nieuwe outfit bevindt zich in dezelfde categorie van outfits zoals de oude.

De korting die zal toegekend worden op de nieuwe outfit zal worden afgesproken tussen partijen op het moment dat je SportEvà BVBA hiervan in kennis brengt en zal worden vastgelegd in een afzonderlijke overeenkomst.

Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen,... of gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten,.... op de webshop van SportEvà BVBA gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. Alle prijzen op de webshop zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Levering en leveringstijden

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Indien het bestelde product niet meer voorradig is wordt de klant hiervan in kennis gesteld waarna het geld teruggestort wordt.

De levering van de producten gebeurt door bpost op het leveringsadres dat door de koper werd opgegeven. Indien niemand aanwezig is, zal de chauffeur een briefje achterlaten zodat het pakket kan afgehaald worden in het dichtstbijzijnde postkantoor volgens de regels van bpost.

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, zullen de bestellingen worden uitgevoerd binnen een termijn van uiterlijk 30 dagen. Indien dit niet mogelijk is door het feit dat het bestelde product niet meer voorradig is of niet meer leverbaar, wordt de klant hiervan in kennis gesteld waarna het geld teruggestort wordt. Indien er om andere redenen vertraging is, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvang je binnen de 14 dagen na plaatsing van je bestelling bericht en heb je in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

De gebruikelijke leveringstermijnen zijn niet richtinggevend en binden SportEvà BVBA niet. De koper is op de hoogte van de transportrisico’s en dient vragen in dat verband te richten aan de vervoerder.

Verzendkosten

Verzending binnen Benelux:

 • gratis verzending vanaf aankoop van 100 EUR
 • België: 5,95 EUR
 • Nederland / Luxemburg: 9.95 EUR

 Wij proberen iedere bestelling binnen de 2 werkdagen na bestelling te verwerken en verzenden.

Verzending binnen Europa:

 • gratis verzending: vanaf aankoop van 100 EUR
 • Levering via DHL: 14,95 EUR

Verzending andere landen:

 • Levering via DHL: 17,95 EUR

Wij proberen iedere bestelling binnen de 2 werkdagen na bestelling te verwerken en verzenden.

Herroepingsrecht

Overeenkomstig artikelen VI.47 en VI.49 Wetboek van Economisch recht beschik je over het recht je online bestelling te herroepen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de producten. Dit herroepingsrecht is enkel van toepassing indien het product ongebruikt is en samen met de originele, complete, onbeschadigde verpakking vergezeld is.

Na deze termijn van 14 kalenderdagen is de overeenkomst definitief tot stand gekomen en is geen herroeping meer mogelijk.

Op grond van artikel VI.49 Wetboek van Economisch recht, ben je verplicht om SportEvà BVBA voor het verstrijken van de termijn van 14 kalenderdagen op de hoogte te brengen van de wil tot herroeping. De bewijslast voor de tijdigheid van de uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij jou.

Terugbrengen van de producten dient te gebeuren in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend.

Indien je de producten gebruikt hebt, anders dan de eenmalige passing van het stuk, of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op herroeping in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt SportEvà BVBA er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van het product, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan jou wordt terugbetaald via dezelfde betaalwijze als degene gebruikt door jou. Het eventueel terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van jou.

Cadeaubonnen worden nooit teruggenomen.

Retouradres: SportEvà BVBA, Raaktstraat 28, 9040 Gent (Sint-Amandsberg), België

Garantie en conformiteit

Conform de artikelen 1649bis tot 1649octies burgerlijk wetboek genieten de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen van wettelijke rechten en bescherming.

De wettelijke garantietermijn van twee jaar is onverkort geldig vanaf de datum van levering. Voor producten die online werden aangekocht en bij de koper thuis zijn afgeleverd, dient de koper bij gebreken vooraf contact op te nemen met hello@littleblackbike.cc of telefonisch via +32 (0) 497 11 10 27 waarna de koper het product (met aankoopbewijs) op zijn kosten terug dient te bezorgen aan SportEvà BVBA.

We staan er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Je bent verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dien je (alvorens over te gaan tot terugzending aan SportEvà BVBA) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan SportEvà BVBA.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan SportEvà BVBA schriftelijk worden gemeld. Indien je klachten door SportEvà BVBA gegrond worden bevonden, zal SportEvà BVBA naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met jou een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen.

Annulatie event

Indien je ingeschreven bent op een event/workshop/fietsreis/... door SportEvà BVBA georganiseerd, wordt er slechts in uitzonderlijke gevallen een annulatie door de deelnemer toegestaan.

Betaalde voorschotten worden bij annulatie door de deelnemer nooit terugbetaald.

Overmacht

SportEvà BVBA is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kan worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van SportEvà BVBA alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

SportEvà BVBA behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

In geen geval is SportEvà BVBA gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Indien SportEvà BVBA bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Aansprakelijkheid

SportEvà BVBA kan nooit aansprakelijk gehouden worden voor schade die ontstaan is door verkeerd aanwenden van de producten.

Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze webshop.

Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van alle door SportEvà BVBA aan jou verkochte en geleverde zaken blijft bij SportEvà BVBA zolang je de vorderingen van SportEvà BVBA uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet hebt voldaan. Zolang je de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet hebt voldaan en zolang je de vorderingen van SportEvà BVBA wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet hebt voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten.

GDPR clausule

Op grond van de overeenkomst is het mogelijk dat persoonsgegevens worden verwerkt voor de doeleinden zoals vermeld in deze overeenkomst. De persoonsgegevens zullen alleen verwerkt worden indien dit voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst (doeleinden zijn onder meer het beleveren van de klant, de klant informeren over nieuwe producten die nauw verband hebben met het product dat voorwerp uitmaakt van deze overeenkomst). Indien SportEvà BVBA de persoonsgegevens verwerkt voor andere doeleinden, zal zij hiervoor voorafgaandelijk de toestemming vragen van de klant.

SportEvà BVBA zal aan de klant de mogelijkheid geven om zijn rechten uit te oefenen die betrekking hebben op zijn persoonsgegevens. De klant wordt over deze rechten (en tal van andere zaken) geïnformeerd in de Privacy Policy, zoals deze wordt opgenomen op de website. De gegevens worden bijgehouden gedurende de duur van de overeenkomst.

Toepasslijk recht / bevoegde rechter

Het toepasselijke recht op deze overeenkomst is het Belgische recht.

Als er een geschil ontstaat voortvloeiend uit onze samenwerkingsovereenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten proberen we dat in eerste instantie op te lossen volgens bemiddeling zoals geregeld in de artikelen 1724 tot 1737 Gerechtelijk Wetboek.

Indien het geschil niet via bemiddeling kan opgelost worden, laten we ons geschil beslechten door een bevoegde rechter in het arrondissement Gent.

Beide partijen (jij als klant en wij als leverancier) aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel.

Klantenservice

De klantenservice is via diverse wegen bereikbaar:

 • Via telefoon: +32 (0) 497 11 10 27;
 • Via e-mail op hello@littleblackbike.cc

Per post op het volgende adres: SportEvà BVBA, Raaktstraat 28, 9040 Gent (Sint-Amandsberg), België.af de dag die volgt op de levering. De rechtstreekse kosten voor het terugbrengen van het product vallen ten laste van jou, de koper.

 

Zet je op kop voor onze updates!